Faktoring

Oblasti Financovania
Faktoring

Prefinancovanie faktúr ešte pred ich splatnosťou

  • regresný aj bezregresný, na jedného aj viacerých odberateľov
  • na rozdiel od väčšiny faktoringových produktov môžeme prevziať aj 100% riziko

Tichý faktoring a Tiché postúpenie pohľadávok

  • BFF financuje dodávateľa skrytou formou (v úzadí), teda bez informovania dlžníka (napríklad nemocnice)
  • vhodné pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu veriteľ nechce aby dlžník vedel o postúpení pohľadávky na tretí subjekt alebo o tom, že je financovaný treťou stranou
  • môžeme financovať Váš vlastný splátkový harmonogram dohodnutý s nemocnicou – vyplatíme ho však skôr ako nemocnica a hlavne so 100% istotou

Platobná záruka

Finančná služba vytvorená pre dodávateľov, ktorí chcú chrániť samých seba pred rizikom oneskorených platieb. Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných služieb BFF po dohodnutú dobu sa zaručí dodávateľovi nemocnice za riadne a včasné splácanie záväzkov nemocnice. V prípade, že v dobe splatnosti nemocnica nie je schopná svoje záväzky plniť riadne a včas, BFF tieto záväzky uhradí.

Jedná sa o flexibilný, kombinovaný produkt poistenia, ktorý dodávateľovi nemocníc garantuje disponibilné prostriedky aj v prípade, že sa dlžník dostane do omeškania s možnosťou ďalšieho postúpenia pohľadávky na BFF a následným splátkovým harmonogramom pre odberateľa

dodávateľ si sám určí, či využije platobnú záruku a požiada o úhradu splatných faktúr BFF, alebo poskytne svojmu dlžníkovi (nemocnici) väčšiu toleranciu

 

Pôžička

  • možnosť bezplatného predčasného splatenia pôžičky
  • variabilné formy zabezpečenia
  • účelová aj bezúčelová