Pre dodávateľov samospráv

Oblasti Financovania
Pre dodávateľov samospráv

Odplatné postúpenie pohľadávok v lehote splatnosti

Odkup pohľadávky bez spätného postihu na postupcu (bezregresné postúpenie). Flexibilný typ financovania, ktorý umožňuje dodávateľovi (postupcovi) poskytnúť dodávateľský úver kupujúcemu (odberateľovi) bez toho, aby musel viazať svoje peňažné prostriedky a znášať riziko z oneskorenej platby resp. z nezaplatenia. Dodávateľ má k dispozícii finančné prostriedky pred dátumom splatnosti pohľadávky čo zvyšuje likviditu dodávateľa a zároveň vytvára výhodnejšie konkurenčné postavenie dodávateľa oprosti konkurencii tým, že môže poskytnúť odberateľovi dodávateľský úver. Odberateľom môže byť mesto, obec, samosprávny kraj, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené týmito subjektami

Odplatné postúpenie pohľadávok po lehote splatnosti

Postúpenie pohľadávok voči subjektom samospráv po lehote splatnosti, ktoré samosprávy uznávajú a sú ich ochotné uhradiť, ale požadujú odklad splatnosti alebo splátkový kalendár. Odkup pohľadávky s diskontom alebo za jej nominálnu hodnotu v závislosti od dohody o úhrade so samosprávou. Služba poskytuje dodávateľovi zlepšenie likvidity, okamžité inkaso za polehotné pohľadávky, financovanie bez spätného postihu na dodávateľa - riziko z neplatenia pohľadávok preberá na seba BFF.

Projekty verejno-súkromného partnerstva

Prefinancovanie a spolufinancovanie zvýšených vstupných nákladov pre poskytovateľa služby (koncesia, dostupnosť), ktorej prijímateľom a konečným užívateľom bude samosprávny subjekt (obec, mesto, samosprávny kraj). Služba bude poskytovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership Project (PPP)). Prvotné zdroje potrebné na uskutočnenie výstavby, resp. rekonštrukcie zabezpečuje BFF a v spolupráci so zhotoviteľom sú smerované predovšetkým na realizáciu projektov, ktoré nespĺňajú podmienky pre čerpanie úverovej angažovanosti a nie sú vhodné ani pre čerpanie z fondov EÚ.

Spolufinancovanie Energy Performance Contracting (EPC)

Služba je určená pre spoločnosti energetických služieb (Energy Service Companies (ESCOs)), ktorí sú poskytovateľmi projektov EPC a je vhodná na financovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti pre subjekty verejného sektora (obce, školy, nemocnice, štátne ústavy ...) s krátkou a strednou dobou návratnosti. BFF spolupracuje s ESCO pri prefinancovaní prvotných zvýšených nákladov EPC bez potreby čerpania úverových zdrojov zo strany ESCO

Krátkodobá pôžička zabezpečená pohľadávkami

BFF poskytne krátkodobú pôžičku dodávateľom samospráv na prefinancovanie dodávateľských faktúr. Pôžička bude zabezpečená pohľadávkami voči samospráve. Splatnosť pôžičky je postupne, mesačnými splátkami, alebo jednorázovo, na základe vzájomnej dohody.