Pre nemocnice

Oblasti Financovania
Pre nemocnice

Reštrukturalizácia záväzkov voči dodávateľom

Finančná služba umožňujúca poskytovateľom zdravotnej starostlivosti reštrukturalizovať svoje záväzky s cieľom dosiahnuť optimálny spôsob ich úhrady počas dlhšieho obdobia ako je pôvodná splatnosť záväzku. BFF rokuje s dodávateľom o prevzatí pohľadávok s cieľom predĺžiť lehotu splatnosti pohľadávok, o možnosti odpustenia príslušenstva – úrokov z omeškania, sankcií a o prípadných bonusoch pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za skoršie splatenie záväzkov.

Pôžička

BFF poskytne nemocnici účelovú alebo bezúčelovú pôžičku, ako flexibilný finančný nástroj, ktorý umožní nemocnici ľubovoľne nakladať s finančnými prostriedkami v oblasti:

  • realizácii investičných projektov
  • splatenia súkromnoprávnych a verejnoprávnych záväzkov s cieľom zredukovať záťaž zákonných úrokov z omeškania
  • eliminovania rizika exekúcií prostredníctvom okamžitého vyplatenia dlhu veriteľov

Pristúpenie k záväzku

Služba prostredníctvom ktorej BFF ako ďalší nový dlžník pristúpi do už existujúceho záväzkovo-právneho vzťahu medzi dlžníkom (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) a veriteľom (dodávateľom), a to na strane pôvodného dlžníka (tzv. kumulatívna intercesia). Nový dlžník (BFF) je veriteľovi zaviazaný spoločne a nerozdielne s pôvodným dlžníkom na úhradu záväzku. V zmluve o pristúpení k záväzku sa BFF zaviaže v dohodnutej lehote uhradiť záväzok za pôvodného dlžníka veriteľovi a zároveň sa pôvodný dlžník zaviaže na základe dohodnutého splátkového kalendára uhradiť nominálnu hodnotu záväzku v splátkach so splatnosťou až do 5 rokov. Predmetom pristúpenia môžu byť všetky záväzky v lehote splatnosti ale aj po lehote splatnosti, sankčné úroky, trovy konania, pokuty, penále, záväzky voči dodávateľom a iné.