Pre samosprávy

Oblasti Financovania
Pre samosprávy
BFF poskytne svoje finančné prostriedky na realizáciu podnikateľských zámerov obchodných spoločností (s.r.o. alebo a.s.), ktoré sú 100% vlastnené samosprávou a to formou vkladu do základného imania spoločnosti alebo jeho navýšením. Ide o investície do už zabehnutých firiem alebo do spoločností v procese zakladania ako aj firiem pôsobiacich v podnikaní veľmi krátko. Po realizácii kapitálového vstupu uzatvára BFF so samosprávou zmluvu o predaji svojho obchodného podielu v spoločnosti s postupnou úhradou kúpnej ceny v lehote 5-7 rokov od kapitálového vstupu.

Finančná pôžička

Účelové alebo bezúčelové poskytnutie finančných zdrojov na financovanie bežných alebo kapitálových výdavkov so splatnosťou do 8 rokov. Čerpanie pôžičky je jednorázové alebo postupné. Splácanie podľa zmluvne dohodnutého kalendára s možnosťou odkladu prvej splátky až jeden rok. Zabezpečenie bianco zmenkou alebo na základe vzájomnej dohody.

Pristúpenie k záväzku

Predmetom služby je pristúpenie ďalšieho dlžníka (BFF) do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi dlžníkom (samosprávou) a veriteľom (dodávateľom), a to na strane pôvodného dlžníka (tzv. kumulatívna intercesia). Nový dlžník je veriteľovi zaviazaný spoločne a nerozdielne s pôvodným dlžníkom na úhradu záväzku. V zmluve o pristúpení k záväzku sa BFF zaviaže v dohodnutej lehote uhradiť za pôvodného dlžníka (samosprávu) jeho záväzok veriteľovi a zároveň sa pôvodný dlžník zaviaže uhradiť nominálnu hodnotu záväzku v splátkach so splatnosťou až do 5 rokov. Predmetom pristúpenia môžu byť všetky záväzky v lehote splatnosti ale aj po lehote splatnosti, záväzky voči poisťovniam, sankčné úroky, trovy konania, pokuty, penále, vrátenie neuznanej dotácie, záväzky voči dodávateľom a podobne.

Reštrukturalizácia záväzkov voči dodávateľom

Táto služba umožňuje samospráve reštrukturalizovať jej záväzky s cieľom dosiahnuť optimálny spôsob ich úhrady počas dlhšieho obdobia ako je pôvodná splatnosť záväzku. Spoločnosť BFF rokuje s dodávateľom o prevzatí jeho pohľadávok s cieľom následne predĺžiť lehoty splácania týchto pohľadávok zo strany samosprávy v splátkach alebo jednorázovo po dobu max. 5 rokov.

Platobná záruka

Firemná záruka spoločnosti BFF je zabezpečovací nástroj, ktorým si samospráva posilňuje svoju dôveryhodnosť vo vzťahu k svojmu obchodnému partnerovi - dodávateľovi (oprávnenej osobe zo záruky). Poskytnutím záruky si môže samospráva dohodnúť výhodnejšie obchodné podmienky voči svojmu obchodnému partnerovi (odklad platby, zaplatenie platby vopred, vrátenie zádržného, nižšia cena, ....).