Súkromia

SÚBORY COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači Užívateľa z webových stránok, ktoré navštevuje. Používajú sa predovšetkým na fungovanie webových stránok a ich efektívnejšiu prevádzku, ako aj za účelom poskytovania informácií majiteľom stránky.

Podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, Vás týmto informujeme, že BFF Central Europe s.r.o. (Prevádzkovateľ), nachádzajúci sa v Mostová 185/2, 811 02 Bratislava, používa súbory cookies.

Táto tabuľka znázorňuje súbory cookies používané BFF Central Europe s.r.o.:

Cookie

Názov

Účel

Spracovanie

Banca Farmafactoring

Banca_Farmafactoring_Cookies_Accepted

Tento súbor cookies systém používa na evidenciu výslovného súhlasu internetového návštevníka na Webových stránkach BFF Central Europe s.r.o..

Ak chcete odvolať svoj súhlas po prijatí tohto súboru cookies, odstráňte rovnaký súbor cookies z vlastného prehliadača.

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

Tieto súbory cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú Webovú stránku (napríklad čas a deň návštevy, možné predchádzajúce návštevy Webových stránok tým istým návštevníkom, Webová stránka pôvodu atď.). Uvedené informácie používa Banca Farmafactoring na zlepšenie Webovej stránky.

Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov spoločnosti Google.

 

Okrem súborov cookies uvedených v hore uvedenej tabuľke si prosím všimnite aj prítomnosť takzvaných dočasných súborov cookies, konkrétne takých súborov cookies, ktoré nie sú natrvalo uložené v počítači Užívateľa a zmiznú spolu so zatvorením prehliadača.

Ich používanie je prísne obmedzené na prenos identifikačných údajov počas aktuálnej návštevy Webstránky (reprezentovaných náhodnými číslami pochádzajúcimi zo servera), potrebných na umožnenie používania konkrétnej služby a bezpečnej a efektívnej navigácie na Webových stránkach. Takzvané dočasné súbory cookies používané na tejto Webovej stránke zabraňujú potrebe použitia iných informačných technológií, potenciálne ohrozujúcich dôvernosť navigácie Užívateľa a neumožňujú získať osobné identifikačné údaje Užívateľa.

Súbory cookies budú uložené na účely prispôsobenia Webových stránok individuálnym potrebám ich návštevníkov, vytváraniu štatistiky návštev a udržiavaniu aktuálnej návštevy Webových stránok (po prihlásení) Užívateľom, vďaka čomu Užívateľ nemusí vkladať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webovej stránky; zmeny nastavení súborov cookies je možné vykonať kedykoľvek.

Ak si Užívateľ neželá prijímať žiadny typ súboru cookies do svojho počítača, ani z Webových stránok BFF Central Europe s.r.o., ani z iných stránok, môže zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov tým, že vykoná príslušné zmeny v nastaveniach webového prehliadača.

BFF Central Europe s.r.o. pripomína, že na základe § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a článku 17 nariadenia (EÚ) 2016/679 má Užívateľ právo kedykoľvek požiadať tých, ktorí používajú uvedené riešenia, aby vymazali informácie zozbierané pomocou súborov cookies.

SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

Táto Webová stránka obsahuje odkazy na prístup na iné webové stránky. Prítomnosť týchto odkazov môže zahŕňať zhromažďovanie údajov z a na stránky spravované tretími stranami. Správa informácií zhromaždených "tretími stranami" sa riadi príslušnými pravidlami stránok, na ktoré sa odkazuje.

UMIESTNENIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovateľské operácie spojené s webovými službami tejto stránky sa uskutočňujú na vyššie uvedenom sídle BFF Central Europe s.r.o. a sú vykonávané iba technicky spôsobilým personálom Kancelárie zodpovedným za spracovanie dát alebo oprávnenými Osobami, ak sú k tomu poverené za účelom činností príležitostnej údržby.

VOLITEĽNÉ POSKYTNUTIE ÚDAJOV

S výnimkou požiadaviek pre navigačné údaje, môže Užívateľ poskytnúť aj svoje osobné údaje. V prípade ak tak neurobí, môže to mať za následok nemožnosť získať požadovanú službu.

METÓDY SPRACOVANIA

Osobné údaje sa spracúvajú elektronicky počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktoré boli zhromaždené.

Konkrétne bezpečnostné opatrenia sú dodržiavané, aby sa zabránilo strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu. Podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 BFF Central Europe s.r.o. prijala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zaručenie ochrany spracovávaných osobných údajov, obmedzujúc tým riziko týkajúce sa dôvernosti, dostupnosti a integrity zhromaždených a spracovávaných osobných údajov.

ZDIEĽANIE, KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE DÁT

Zozbierané údaje môžu byť postúpené alebo komunikované dcérskym spoločnostiam skupiny Banca Farmafactoring Group za účelom, ktorý je prísne spojený a nevyhnutný k prevádzkovaniu služby, ako napríklad riadenie informačných systémov alebo na spracovanie činnosti vykonávaných inými spoločnosťami skupiny pre tie isté účely.

Osobné údaje poskytnuté Užívateľom, ktoré žiadajú o zaslanie informačných materiálov (brožúry, informačný materiál atď.), sa používajú iba na vykonanie alebo poskytnutie požadovanej služby a sú sprístupnené tretím stranám iba vtedy, ak je to potrebné na tieto účely (spoločnosti poskytujúce poštové služby, označovanie, prepravu).

Okrem týchto okolností, údaje nebudú komunikované alebo poskytnuté nikomu s výnimkou prípadov, keď sú poskytované na základe zmluvy alebo so súhlasom dotknutej strany. V tomto ohľade môžu byť Osobné údaje odoslané tretím stranám, ale iba a výlučne za predpokladu, ak:

  • existuje výslovný súhlas na zdieľanie údajov s tretími stranami;
  • je potrebné zdieľať informácie s tretími stranami za účelom poskytnutia požadovanej služby;
  • to je potrebné na splnenie požiadaviek orgánov verejnej bezpečnosti.

Žiadne údaje odvodené z webovej služby nebudú ďalej šírené.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Tí, ktorých sa osobné údaje týkajú, môžu kedykoľvek uplatniť svoje práva, ktoré im priznávajú platné právne predpisy § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a články 15 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679, vrátane práva na prístup, práva na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo obdržať oznámenie v prípade opravy alebo vymazania osobných údajov, právo na prenos údajov, právo namietať a právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.

ZMENY A DOPLNENIA TÝCHTO ZÁSAD POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

BFF Central Europe s.r.o. pravidelne prehodnocuje obsah tohto dokumentu tak, aby zodpovedal legislatívnemu, organizačnému alebo technologickému vývoju regulácie.

OTÁZKY, SŤAŽNOSTI A NÁVRHY

BFF Central Europe s.r.o. vymenoval úradníka pre ochranu údajov skupiny (DPO), ktorý je dostupný na nasledujúcej adrese: dpo@bffgroup.com.

Kto má záujem získať ďalšie informácie, prispievať s návrhmi alebo predkladať sťažnosti alebo námietky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti alebo spôsobu ktorým BFF Central Europe s.r.o. spracúva osobné údaje, môže tak urobiť písomne na vyššie uvedenej adrese.